Značajni krajobraz Rumin

Značajni krajobraz Rumin Željko Zrnčić

Značajni krajobraz Rumin obuhvaća Mali i Veliki Rumin na površini od 33,5 ha, a značajnim krajobrazom proglašen je 2000. godine. Mali i Veliki Rumin predstavljaju izvorišni dio Rumina, drugoga po veličini pritoka Cetine. I dok ljeti Mali Rumin presuši, Veliki Rumin koji izvire ispod klisure zvane Greda nikada ne presušuje.

Strme litice Rumina dom su ptičjim vrstama poput gavrana (Corvus corax), vjetruše (Falco tinnunculus) i ušare (Bubo bubo). Na krševitim padinama podno litica gnijezdi se sivkasta bjeloguza (Oenanthe oenanthe) i jarebica kamenjarka (Alectoris graeca), a u nizini po polju i oranicama dolazi trčka (Perdix perdix), prepelica (Coturnix coturnix) i kukmasta ševa (Galerida cristata). Sjenica dugorepa (Aegithalos caudatus) u vrbama uz Rumin savija svoja loptasta gnijezda, a na hrastovim granama vise košarasta gnijezda vuge (Oriolus oriolus). Na starim stablima hrasta hranu pronalazi i veliki dijetao (Dendrocopus major), dok se na vodi Rumina hrani divlja patka (Anas platyrhnchos).

Od sisavaca nalazimo vrste poput ježa (Erinaceus concolor), lisice (Vulpes vulpes), zeca (Lepus europeus), kune bjelice (Martes foina) te jazavca (Meles meles). Među zmijama koje obitavaju na ovom prostoru jedino je poskok (Vipera ammodytes) opasan za ljude, a međe gušterima najčešće se viđa krška gušterica (Podarcis melisellensis). Bogatstvo ihtiofaune odražava se u velikom broju endemskih vrsta, poput cetinske uklive (Telestes ukliva), riječnog zubatca (Salmo dentex), podbile (Chondrostoma phoxinus), oštrulje (Aulopyge hueglii), cetinskog vijuna (Cobitis dalmatina) i ilirskog klena (Squalius illyricus).

Biljni se pokrov mijenja od bilja vodotoka do petrofilnih vrsta na liticama koje okružuju Rumin, tako da imamo cijeli raspon – od vodenog biljha u samom Ruminu preko biljaka travnjaka poput vriska (Satureja montana), ive (teucrium montantanum), dubčca (teucrium chamaedrys), smilja (Helicrysum italicum), kadulje (Salvia officinulis) i dr. pa sve do listopadnog grmlja i drveća te bora.

Vrijednost ovog prirodnog predjela dodatno oplemenjuje stara mlinica, koja se uklapa u krajobraz, kao tipičan primjer lokalne pučke arhitekture.

Značajnim krajobrazom Rumin upravlja, u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije.

Za sve radnje i aktivnosti u zaštićenom području potrebno je ishoditi dopuštenje koje sadrži uvjete zaštite prirode. Za obavljanje radnji i aktivnosti u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti prirode primjenjuju se prekršajne odredbe Zakona o zaštiti prirode.

Sportsko-rekreacijski ribolov u Značajnom krajobrazu Rumin je zabranjen. Sve aktivnosti i radnje u Značajnom krajobrazu Rumin odvijaju se na vlastitu odgovornost.

Partners

Gdje odsjesti?
Hotel? Villa? Soba?